تهران و تهران پژوهان معاصر

بیست‌وهشتمین نشست مرکز تهران‌پژوهی همشهری برگزار می‌شود مهمانان نشست: سیدعبدالله انوارحسین کریمان ،جعفر شهریناصر تکمیل‌همایون، محسن معتمدیغلامحسین تکمیل‌همایون، داریوش شهبازینصرالله ... ادامه مطلب