صدها عنوان كتاب در حوزه های ارتباطات، رسانه، جامعه و مديريت شهری، رهاورد فعاليت ۲۷ ساله ی انتشارات همشهری است. انتشارات همشهری اكنون تجربه چند دهه فعاليت خود را فرا راه ايده ها و برنامه های تازه ای قرار داده است كه بخشی از آن میتواند به عنوان ظرفيتی سريع، حرف های و آسان در خدمت سازما نها و بنگاه‌های اقتصادی قرار گيرد. در اين مسير، انتشارات همشهری با استفاده از امكانات منحصربه‌فرد خود از جمله تيم‌های اختصاصی توليد محتوا، طراحی، چاپ و فروش می‌تواند.

مسير توليد و انتشار كتاب های تخصصی در هر حوزه از جمله تاريخ شفاهی برندها را كوتاه تر كند؛ ضمن آنكه ظرفيت معرفی و فروش اين آثار را نيز فراهم آورد. به جز اين، انتشارات همشهری آماده همكاری با مولفان، مترجمان و پديدآورندگان كتاب به صورت چاپی، صوتی و چندرسانه‌ای است.