نمایشگاه رسانه های ایران از تاریخ ۲۹بهمن ماه تا تاریخ ۲اسفند ماه در محل مصلی بزرگ امام خمینی با حضور بیش از ۶۰۰رسانه از سراسر کشور عزیزمان ایران برگزار شد.

غرفه همشهری در بخش های مختلف از جمله؛تحریریه جامع،چاپخانه،انتشارات،گروه مجلات،تحریریه تجاری،همشهری مارکت و پژوهش حضور فعال و گسترده ای داشت.

در طی چهار روز برپایی نمایشگاه از سه عنوان جدید کتاب مجله های همشهری داستان،همشهری ۲۴و دانستنی ها رونمایی شد و همچنین نشست های تخصصی تهران پژوهی همشهری تحت عنوان های؛حمل و نقل در تهران از قاجار تاکنون،فرش تهران از گذشته تا کنون،بررسی ۱۵۰سال مطبوعات تهران وحرمت ‌بحران های تاریخی آب در ایران برگزار شد.

تمام تیم تحریریه از گروه ها و سرویس های مختلف در تمام ساعات برگزاری نمایشگاه در محل غرفه حضور داشتندضمن تهیه گزارش و خبر پاسخگویی مراجعه کنندگان نیز بودند.