نشست پژوهشی محله من با موضوع دولاب با حضور معتمدان، شخصیت های محلی و جمعی از پژوهشگران

کارشناس مجری، علیرضا زمانی

زمان : سه شنبه 28 فروردین ساعت 15 تا 18:30

مکان : همشهری سالن جلسات