کتاب  تاریخ اجتماعی رسانه ها

در مقدمه‌ی مترجم، درباره‌ی اين کتاب، آمده است: «کتاب، دوران آغاز مدرن و اختراع حروف متحرک چاپی و انتشار کتاب‌های چاپی تا پيدايش روزنامه، پست، تلگراف، عکاسی، سينما، تلفن، راديو، تلويزيون، ماهواره و اينترنت را در بر می گيرد؛ رسانه‌هايی که درون مرزهای جغرافيايی و در تعامل با جامعه بلافصل خود متولد شده‌اند و در وهله‌ی نخست بايد در چنين بستری مطالعه شوند، به سرعت مرزها را در می نوردند و خصلت و کارکردي جهانی می يابند. رويکرد فراگير نويسندگان کتاب به مفهوم وسايل ارتباطی، حمل‌ونقل را هم شامل می شود و از همين رو کنش متقابل انسان‌ها و جامعه‌ها با راه‌ها، راه‌آهن‌ها و آب‌راهه‌ها و وسايلی هم‌چون کالسکه، قطار، دوچرخه، بالن، کشتی، هواپيما، اتومبيل، زيردريايی و موشک نيز در کتاب کاويده شده است.»