سلسله نشست های نقد و بررسی کتاب همشهری ؛ فراتر از اخبار جعلی